Se undersider

Retningslinjer for Oddense-Otting Ungdoms og Gymnastikforening

Åben retningslinjer for OOUGF som PDF her.
Åben underskrevet retningslinjer for OOUGF her.

Indholdsfortegnelse

 Indledning.......................................................................................................................................... 4

 Værdigrundlag.................................................................................................................................. 4

 Kerneområde.................................................................................................................................... 4

 Organisation...................................................................................................................................... 4

 Menneskelige ressourcer................................................................................................................ 5

 ”Personalegoder” Bestyrelse, Kasserer og Sekretær:............................................................... 6

 Rygning.............................................................................................................................................. 6

 Regler for udskrivning af kontingent............................................................................................. 7

 Retningslinjer for børneattester..................................................................................................... 8

Retningslinjer for brug af midler i bestyrelse og udvalg.............................................................. 9

 Retningslinjer for betaling i forbindelse ved deltagelse i stævner............................................ 9

 Retningslinjer ved udendørsaktiviteter i tordenvejr.................................................................... 9

 Retningslinjer for trænere i OOUGF............................................................................................. 9

 Retningslinjer for aflønning af trænere og medhjælpere......................................................... 10

Retningslinjer for buskørsel i forbindelse med udekampe....................................................... 15

 Etiske retningslinjer........................................................................................................................ 15

Doping............................................................................................................................................... 15

 Leveregler....................................................................................................................................... 15

 Samarbejde med andre foreninger............................................................................................. 16

 Hal-tider........................................................................................................................................... 16

 Halbestyrer...................................................................................................................................... 16

Bestyrelsesmøder........................................................................................................................... 17

 

 Indledning

Formålet med OOUGF foreningsstrategi er at udstikke en række retningslinjer og pejlemærker for, hvordan OOUGF kan styrkes organisatorisk og økonomisk, som en lokal forankret idrætsforening.

Grundlæggende er OOUGF en idrætsforening der skal favne bredden ved at tilbyde så mange forskellige idrætsgrene som muligt, til så bred en skare af brugere som muligt.

 Værdigrundlag

Det er OOUGF formål igennem aktiv indsats og udvikling af fremme det aktive og sociale sammenhold i nærområdet, og medvirke til at skabe et samlingssted for børn, unge og ældre i et lokalt aktivt miljø, hvor der skal være plads til alle uanset alder, kompetencer, fysik og social færdigheder.

For OOUGF betyder fællesskabet og bredden mere end det vindende aspekt, dog bakkes der også op omkring sportslig udvikling, og det er et af foreningens mål at tilbyde udvikling på alle niveauer, eller hjælpe det enkelte individ videre i udviklingen i eller udenfor foreningen.

Formålet er ligeledes at skabe et miljø i og omkring foreningens faciliteter, hvor alle føler sig velkomne, også selvom man ikke er en del af et idrætshold.

 

 Kerneområde

OOUGF´s kerneområde er breddeidrætten med vægt på børne- og ungdomshold indenfor diverse sportsgrene. Derforuden er det at skabe nogle arrangementer der favner bredt, og rammer såvel unge som ældre. Dette skabes i form af forskellige arrangementer i løbet af året. Bl.a. byfest og høstfest.

 

 Organisation

Organisationen i OOUGF består af en hovedbestyrelse, der består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer der er tilknyttet følgende områder /udvalg.

 

 • Arrangement
 • Fodbold
 • Håndbold
 • Gymnastik
 • Badminton/Tennis
 • Motion og Fitness

 

Hvert bestyrelsesmedlem har under de respektive udvalg, tilknyttet et varierende antal udvalgsmedlemmer.

Derforuden er der tilknyttet en kassér, sekretær og andre undergrupper, der dog står uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Der er generalforsamling hvert år, senest ved udgangen af april

 

Følgende er på valg i lige år:                                 Følgende er på valg i ulige år:

 

 • Håndboldudvalgsformand
 • Fodboldudvalgsformand
 • Gymnastikudvalgsformand

 

 • Formand
 • Motions/Fitnessudvalgsformand
 • Badminton/tennisudvalgsformand
 • Arrangementsudvalgsformand

 

 

Udvalgsmedlemmer vælges for et år ad gangen. De to revisorer, som er skiftevis på valg i lige og ulige år, vælges for 2 år ad gangen.

 

 Menneskelige ressourcer

Foreningens bestyrelse og udvalg skal så vidt mulig være sammensat af nogle personlige ressourcer, der kan varetage foreningens opgaver og løse de udfordringer der kommer på bedste vis.

Det forventes at der fra de valgte bakkes op om de aktiviteter der foregår, og at man så vidt muligt hjælper til ved større arrangementer/stævner mv.

Det er vigtigt at personerne i bestyrelse og udvalg lever op til gældende værdier

 • Loyalitetsfølelse
 • Fleksibilitet og engagement
 • Faglighed, kvalitet og service bevidsthed
 • Ansvarlighed og selvstændighed.
 • Respekt for det enkelte menneske og accept af forskellighed
 • Samarbejde, sammenhold og forståelse for helheden.

 

 

 ”Personalegoder”

Bestyrelse, Kasserer og Sekretær:

 • Fri træning til Fitness (Der skal bestilles instruktør time)
 • Personalekort – Sport Master 20% (gælder ikke i forvejen nedsatte vare)

 

Udvalgsmedlemmer:

 • Fri træning til Fitness (Der skal bestilles instruktør time)
 • Personalekort – Sport Master 20% (gælder ikke i forvejen nedsatte vare)

Trænere:

 • Klubdragt + andet beklædning efter aftale med udvalgsformand
 • Fri træning til Fitness (Der skal bestilles instruktør time)
  Brik lukkes ned, så snart vedkommende ikke er træner længere
 • Mulighed for træner-/inspirations kurser
 • Fri kontingent indenfor egen sportsgren
 • Personalekort – Sportmaster 20 % (gælder ikke i forvejen nedsatte vare)

Gaveregulativ:

Gratiale

Gave

Beskrivelse

Afgang fra Bestyrelse

2 fl. Vin/ Chokolade

Leveres ved årlig generalforsamling i april

Afgang Udvalgsmedlemmer

2 fl. Vin/ Chokolade

Leveres ved årlig generalforsamling i april

Dødsfald

300 kr.

Aktive medlem af foreningen, trænere, udvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem. Deltagelse af forenings -/udvalgsformand ved begravelse.

Forenings formand sørger for krans-/buket.

Konfirmationer

Gavekort 250 kr.

Medlemmer-/Trænere

 Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på hallens indendørs områder- dette gælder også e-cigaretter. Ved rygning udenfor skal affaldsbeholdere til skodder benyttes. Øvrige steder ryddes op efter sig selv.

Trænere og ledere anbefales at tage hensyn til idrætsudøverne, og det anbefales at man ikke ryger i nærheden af børn og unge, og dermed skaber et godt forbillede.

 Regler for udskrivning af kontingent

Kontingent ligger i Conventus, fordelt på sportsgrene. Der tilmeldes det enkelte hold via www.faellesskabetsby.dk/foreninger/oougf/tilmelding

Der betales for hele eller halve sæsoner.

 

Kontingent

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen inden sæsonopstart

 

Tilskud fra kommunen i form af hjælp til kontingent betaling

 

Såfremt et barn af økonomiske årsager ikke har mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter, kan der søges om tilskud til dette via kommunen. Der skal da tages kontakt til træner og kasser der kan være behjælpelig med ansøgning om dette.

 Retningslinjer for børneattester

OOUGF indhenter børneattester på alle sine frivillige i klubben 1 gang årligt, jf. gældende lovgivning.

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt i mere end 3 mdr. med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
 • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester.

Læs mere om reglerne for børneattester her:

Politiets hjemmeside - Børneattest

 

 

Etiske retningslinjer

 • OOUGF ønsker at følge Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeningers opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili samt voksnes omgang med børn og unge i idrætsmiljøet højt.
 • Det lovpligtige tjek af nye og eksisterende trænere, instruktører og holdledere m.m. gælder alle lønnede som ulønnede personer, som har direkte kontakt med børn under 15 år.
 • De tjekkes i Det Centrale Kriminalregister, hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år.
 • ”Straffelovens § 223 - Træner og Skolelærerparagraffen” Denne paragraf henvender sig til trænere, ledere m.fl. som er ”betroet” et hold eller en person med undervisning eller sportsaktivitet. Hvis en træner, leder m.fl. har samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år kan det straffes med fængsel indtil 4 år. Det har ingen betydning for lovligheden, at parterne selv er villige eller måske opfordrer/opfordres til seksuel samvær.
 • Foreningen ønsker løbende en dialog mellem forældre, trænere og ledere om foreningens holdning til pædofili og voksnes omgang med foreningens børne- og ungdomsmedlemmer.
 • Samarbejdspartneren må ikke kommentere spillers eller andres seksuelle udvikling på en måde, som kan opfattes som krænkende.
 • Samarbejdspartneren må på ingen måde udnytte sin position eller erfaring i forhold til spillere.
 • Samarbejdspartneren bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor man er alene med et barn/en ung i andre sammenhænge end det idrætsmæssige.
 • Samarbejdspartneren skal være opmærksom på kropskontakten til spillerne. Berøring af skridt og bryst vil aldrig kunne accepteres. Idræt handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at man i træningssituationer har kropskontakt med spillere, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Skal en spiller have massage skal der være mere end én træner/leder tilstede, hvis ikke massagen udføres ved spillestedet, hvor alle kan se hvad der foregår.
 • Det er en betingelse for ansættelse i OOUGF, at såfremt der vil være direkte kontakt med personer under 15 år gives samtykke til, at OOUGF kan indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Samtykket skal gives på samtykkeerklæring. Oplysningerne i Kriminalregisteret omhandler forhold vedr.:
 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
 • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år. Øvrige oplysninger fra straffeattesten vil ikke indgå i dette tjek.

Retningslinjer for brug af midler i bestyrelse og udvalg

Foreningens udvalgsformænd skal årligt i 4. kvartal stille med et budget for det kommende år. Det er udvalgets pligt at holde sig indenfor disse fastlagte rammer. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, er det op til bestyrelsen at vurdere om der kan frigives ekstra penge.

Det er bestyrelsens opgave sammen med foreningens kassér at godkende de enkelte budgetter og efterfølgende regnskaber.

Udvalgsformændene har lov til at købe til sit udvalg indenfor budgettets rammer, der skal dog altid foreligge en faktura eller kvittering på det indkøbte, der kan indgå i foreningens regnskab. Købes der på faktura, skal den der køber få sit navn noteret på fakturaen, så der ikke hersker tvivl om hvilken afdeling fakturaen er udstedt til.

Købes der kontant kan pengene efterfølgende refunderes hos kasser mod udlevering af bon.

 

Beskrevet i vedtægterne. Der kræves underskrift af formand og kasser i foreningen ved økonomisk disposition over 10.000 kr.

 Retningslinjer for betaling i forbindelse ved deltagelse i stævner

OOUGF yder tilskud til et stævne pr. hold pr. sæson. Foreningen betaler holdgebyr og evt. overnatning for træner og holdleder.

 Retningslinjer ved udendørsaktiviteter i tordenvejr

Alt udendørs aktivitet skal indstilles i tilfælde af tordenvejr med risiko for lyn, dette af hensyn til sikkerheden. Såfremt et uvejr bryder uventet ud, bør alle spillere og trænere ligge sig fladt ned på græsset.

 Retningslinjer for trænere i OOUGF

Retningslinjer for trænere er i henhold til indgåede trænerkontrakter

 Retningslinjer for aflønning af trænere og medhjælpere

Håndbold

Funktion

Skattefri godt-gørelse

Gavekort til Sport-master

Hummel trænings-dragt

Hummel    T-shirt

Fri kon-tingent til håndbold

Fri fitness

Vingave

Rabatkort til Sport-master

Formand

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Udvalgs-medlem

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Senior-træner

Jf. Kontrakt

Jf. Kontrakt

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ungdoms-træner

1000 kr.

500 kr.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Holdleder

Nej

1000 kr.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Tidtager

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Frivillige hjælpere

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

 

 

Fodbold

Funktion

Skattefri godtgørelse

Gavekort til Sport-master

Hummel trænings-dragt

Hummel    T-shirt

Fri kon-tingent til fodbold

Fri fitness

Vin-gave

Rabatkort til Sport-master

Formand

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Udvalgs-medlem

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Senior-hold*

2.500 kr. eller:

3.125 kr.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ungdoms-hold

1xugentlig træning *

2.000 kr. eller:

2.500 kr.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ungdoms-hold

2xugentlig træning *

2.500 kr. eller:

3.125 kr.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ungdoms-hold* Indendørs-fodbold

1.500 kr. eller:

1.875 kr.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Stadion-passer- hold*

Nej

3.125 kr.

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Holdleder

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Dommere

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Frivillige hjælpere

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

 

*Beløbet deles mellem holdets trænere/stadionpassere. 15-18 årige trænere aflønnes med 500 kr. (eller gavekort 625 kr.) - Resten af holdets beløb går til holdets ”chef”-træner.

 

Gymnastik

Funktion

Skattefri godt-gørelse

Gavekort til Sport-master

Hummel trænings-dragt*1)

Hummel    T-shirt*1)

Fri kon-tingent til Gymnastik

Fri fitness

Vin-gave

Rabatkort til Sport-master

Formand

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Udvalgs-medlem

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Senior-træner

jf. kontrakt

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ungdoms-træner

Nej

1.000 kr. el. 500 kr.*2)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Holdleder

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Frivillige hjælpere

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

 

*1) Eller anden passende beklædning

*2) Voksne trænere får gavekort på 1.000 kr. + blomst. Unge trænere får gavekort på 500 kr + lille snackkurv.

Badminton/Tennis

Funktion

Skattefri godt-gørelse

Gavekort til Sport-master

Hummel trænings-dragt

Hummel    T-shirt

Fri kon-tingent til Badminton/Tennis

Fri fitness

Vin-gave

Rabatkort til Sport-master

Formand

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Udvalgs-medlem

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Frivillige hjælpere

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

 

Fitness/floorball

Funktion

Skattefri godt-gørelse

Gavekort til Sport-master

Hummel trænings-dragt*1)

Hummel    T-shirt*1)

Fri fitness

Vin-gave

Rabatkort til Sport-master

Formand

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Udvalgs-medlem

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Instruktør

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Holdleder

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja*2)

Ja

Ja

 

*1) Eller anden passende beklædning til fitness

*2) Samt fri kontingent til floorball

 

Arrangement

Funktion

Skattefri godt-gørelse

Gavekort til Sport-master

Hummel trænings-dragt

Hummel    T-shirt

Gratis adgang til byfest

Fri fitness

Vin-gave

Rabatkort til Sport-master

Formand

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Udvalgs-medlem

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Frivillige hjælpere

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

 

 

Retningslinjer for buskørsel i forbindelse med udekampe

Børne og ungdomshold arrangerer forældrekørsel - kun i særlige tilfælde kan der søges foreningen om tilskud til buskørsel/egen transport (mesterskaber eller andet der ligger langt fra byen)

 

 Etiske retningslinjer

 

Etik, moral og fairplay

Alle medlemmer skal udføre almindelig sportslig adfærd overfor alle idrætsudøvere. Det gælder både overfor med- eller modspillere, ledere, trænere, dommere og officials m.m.

Ligesom etik, moral og fairplay skal være en naturlig del overfor et hvert menneske man har forbindelse med inden for idrætsaktiviteter.

 

Doping

 • Der må på ingen måde indtages, sælges eller opfordres til dopingmisbrug i OOUGF.
 • Ethvert medlem af og samarbejdspartner i OOUGF må hverken i foreningen eller andet sted indtage nogen form for dopingmidler.
 • Alle medlemmer og samarbejdspartnere skal aktivt være med til at bekæmpe dopingpræparater.
 • Den forbudte dopingliste forefindes hos Anti Doping Danmark, hvor man kan rekvirere den gratis. Listen kan også ses på Anti Doping Danmarks hjemmeside www.doping.dk

.

 Leveregler

 • OOUGF ønsker med denne regel, at der skabes god trivsel i foreningen og at der kan opnås maksimal tryghed indenfor OOUGF.
 • Under omklædning og bad af modsatte køn må træneren ikke opholde sig i omklædningsrummet. Dog kan der efter omklædning være mulighed for, at træneren er i omklædningsrummet til taktikmøde, i pausen og efter kampen inden omklædning og bad påbegyndes.
 • På ture eller til stævner, hvor overnatning kan finde sted, skal der altid være mindst en samarbejdspartner af samme køn som spillere og altid mindst to voksne samarbejdspartnere. Kan dette ikke lade sig gøre inden for træner/ledergruppen skal forældregruppen inddrages.
 • Samarbejdspartneren må ikke invitere enkelte børn/unge hjem til sig. Hvis det ønskes skal det altid være hele holdet, og der skal være mindst 2 voksne til stede under hele besøget.
 • Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt, uden at kønnet sætter en begrænsning.

 

 Samarbejde med andre foreninger

Klubsamarbejde

 

Et klubsamarbejde defineres som 2 klubber med flere fælleshold

 • Fælles trænere.
 • Fælles økonomi
 • Fælles spilletøj

Krav:

 • Flertal i bestyrelsen.
 • Nyt udvalg nedsættes.
 • Lige fordeling klubberne imellem mht. hal tider og spillested.
 • Foreningens navn skal indgå.

 

Holdsamarbejde

Et holdsamarbejde defineres som 2 klubber der samarbejder om et hold.

 

 • Deler udgifter til holdgebyr, dommer og spilletøj.

Krav:

 • Hvert udvalg har selvbestemmelse omkring dette punkt.
 • De involverede klubber aflønner selv trænere.
 • Kontingent opkræves/beholdes i den enkelte klub.
 • Økonomi udover de ovennævnte skal drøftes i bestyrelsen.
 • Foreningens navn skal indgå.

 Hal-tider

 • Udvalg sender ønsker om hal tider til bestyrelse.
 • Bestyrelsen godkender disse og sender dem videre til halbestyrer.

 Halbestyrer

 • Møder afholdt i hallen, bookes ved halbestyrer.
 • Ved bestyrelsesmøde i foreningen, inviteres halbestyrer til at deltage det første kvarter.
 • Referat af møde med halbestyrer sendes til bestyrelse og halbestyrer.

 

Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøder holdes ca. hver 6. uge
 • Der foreligger altid en skriftlig udsendt dagsorden
 • Referat foreligger for hvert møde
 • Indkaldte bestyrelsesmedlemmer der ikke kan deltage i mødet melder afbud så tidligt som muligt
 • Ved fravær fra mere end 3 bestyrelsesmedlemmer flyttes mødet til en anden dato
 • Der laves delreferat til halbestyrelsen for hvert møde de har deltaget i
 • To personer udvalgt af bestyrelsen deltager i halbestyrelsesmøder.
 • Halbestyrelsesformand inviteres til bestyrelsesmøder efter behov.

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. oktober 2020. 

 

Underskrifter:

 

 

 

 

Formand

Alfred Brunsgaard

 

Håndboldudvalgsformand

Erik Kristensen

 

 

 

Fodboldudvalgsformand

Marianne Dahlgaard Frandsen

 

Gymnastikudvalgsformand

Tanja Holm Sirait

 

 

 

Fitnessudvalgsformand

Joachim Jensen

 

Badmintonudvalgsformand

Susanne Larsen

 

 

 

Arrangementsudvalgsformand

Betina Penner Ustrup