Se undersider

Vedtægter for Oddense/Otting Ungdoms- og Gymnastik Forening
Gældende pr. 21.05.2021

§1

Foreningen Oddense – Otting Ungdoms- og Gymnastikforening (OOUGF) der har hjemsted i Skive Kommune er stiftet den 22. juni 1915.

Foreningen er tilsluttet (specialforbund/unioner) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disse love og bestemmelser. Klubben er også tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)

§2

Foreningens formål er at samle egnens borgere om forskellige idrætsgrene og fritidsaktiviteter og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbedre kendskabet til disse idrætter og aktiviteter. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage alle.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsparagraf.

Endelig afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamling.

§4

Indmeldelse skal ske skriftligt eller elektronisk til foreningen. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse accepteres af forældre eller værge.

§5

Udmeldelse skal ske skriftligt eller elektronisk til foreningen. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§6

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen

§7

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden eller inden første kamp.

§8

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførelse strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved en ændring af foreningens vedtægter.

§9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingent restance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag på foreningens hjemmeside samt e-mail til medlemmerne.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse

6a) i ulige år                        1) Valg af formand
                                           2) Valg af badminton-/tennisudvalgsformand
                                           3) Valg af motions-/fitness udvalgsformand
                                           4) Valg af arrangement udvalgsformand

6b) i lige år                         1) Valg af håndboldudvalgsformand
                                           2) Valg af fodboldudvalgsformand
                                           3) valg af gymnastikudvalgsformand

7) Valg af udvalgsmedlemmer
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

§11

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet- jvf. §17 og §18

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af OOUGF. Bestyrelsen må bestå af to personer under 18 år, resten skal være over 18 år og have stemmeret.

§12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødtes ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§13

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og supplerende underudvalg. I disse udvalg skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst et medlem.

Foreningsformand, badminton-/tennisformand, motions-/fitnessudvalgsformand og arrangementsudvalgsformand vælges i ulige år.

Håndboldudvalgsformand, fodboldudvalgsformand og gymnastikudvalgsformand i lige år.

Bestyrelsen fremsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

§14

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal inden den 15. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§15

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 1 revisor. Foreningen har 2 revisorer som skiftevis er på valg i lige og ulige år. Revisorerne skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal godkendes af generalforsamlingen. Al lånoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§17

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18

Opløsning af foreningen kræver mindst 3/4 majoritet af afgivne stemmer, afgivet på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dage og højst 30 dages mellemrum.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre.

Såfremt foreningen opløses skal dens midler overgå til almene kulturelle og idrætslige formål i foreningens virkeområde.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2021

 

Vedtægter OOUGF 2021 Underskrevet