Referat af Generalforsamlingen i OOUGF 13. marts 2024 kl. 19:30.
Alfred bød velkommen og kunne konstatere, at udvalgene desværre var ramt af en del sygdom.
1. Valg af dirigent og referent
Morten Lilkær blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Der var enighed om, at kandidater kan foreslås mundtligt og ikke-medlemmer har taleret, men har ikke
stemmeret. Eventuel afstemning foregår skriftligt.
Susanne Damsgaard blev enstemmigt valgt til referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Alfred Brunsgaard fremlagde formandens beretning for året, der er gået.
Beretningen modtaget er indsat nedenfor:
1. BESTYRELSEN – Vi har i 2023 haft 6 bestyrelsesmøder. Mange af de punkter, som vi har med på
vores dagsorden i bestyrelsen, er direkte afledt af vores årshjul, som giver os en god og systematisk
måde at arbejde på. Mange af de opgaver, som vi har i bestyrelsen, kommer naturligt til at vedr. den
primære drift, selvom vi gerne så, at vi kunne bruge langt mere tid på udvikling af nye ideer og
tiltag.
2. Vi har dog heldigvis, haft tid og mulighed for, at dykke lidt mere ned i vores egen klub, da vi d. 13.
nov. 2023 havde besøg af 3 fra DGI, hvor vi havde fokus på den medlemsundersøgelse, som vi havde
tilbudt alle vores medlemmer at deltage i ugerne forinden. Medlemsundersøgelsen kaldes ”Klub
under lup”. Ud af foreningens 484 medlemmer, fik vi svar ind fra 71 personer, svarende til ca. 15 %
af de adspurgte. Spørgeundersøgelsen drejede sig bl.a. om medlemmers tilfredshed vedr. deres
medlemskab af foreningen. Fra en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste, viste undersøgelsen, at
tilfredshed med medlemskabet af vores forening lå på 4,5 blandt de adspurgte. Et af de øvrige
spørgsmål i undersøgelsen, som blev stillet medlemmerne, var deres motivation for at være medlem
af vores forening. Her var et af hoved argumenterne, at man deltog, for at være en del af et stører
fællesskab, samt glæden og muligheden for, at få motion, styrke og velvære. Et andet spørgsmål
vedrørte, hvordan man følte sig velkommen i klubben. Af de svar der kom ind, lå tilfredsheden på
4,4. Som en del af spørgeundersøgelsen, blev der også spurgt ind til, om man selv var frivillig i
foreningen. Af de svar, som kom ind, viste det sig, at 47 % af de adspurgte var frivillige og de sidste
53 % ikke var. Samtidig blev der spurgt ind til, om det var en god oplevelse, at være en del af de
frivillige i klubben. 36 % svarede, at det var en god oplevelse og 64 % svarede, at det var en meget
god oplevelse. Udfordringen med at skaffe frivillige, er derfor ikke, at dem som er det, ikke føler en
glæde og tilfredshed med at være det. Udfordringen er få dem med, som ikke er det.
3. Vi har så efterfølgende haft alle dem, som deltog i gennemgangen af undersøgelsen, samt det
efterfølgende kursus samme aften, indkaldt til et møde, hvor der arbejdes videre med de 3 temaer,
som der blev udvalgt, at arbejde videre med.
4. De 3 temaer, som der arbejdes videre med, er følgende: 1. Rekruttering og fastholdelse af træner. 2.
Fokus på frivillig unge - Og det er fokus på frivillighed ad-hoc. opgaver.
5. Så snart de enkelte arbejdsgrupper er kommet frem til nogle løsninger på disse udfordringer, vil vi
samles til en gennemgang samt forslag til implementering af de 3 temaer.
6. MEDLEMSTAL – Selvom der er udfordringer, med at skaffe nok frivillige, så kan vi glæde os over
en flot medlemsudvikling over de sidste 3 år. Fra vi i år 2021 var helt ned på 381
aktivitetsmedlemmer, til vi i 2022 var oppe på 484 medlemmer, kan vi ved udgangen af 2023 glæder
os over en samlet medlemstal på 570 aktivitetsmedlemmer. Det er en flot og dejlig udvikling, som vi
alle kan glæde os over.
7. Et af de store trækplaster til vores forening, har været etablering af Paddelbanen i starten af året.
Denne aktivitet har ved slutning af året, kunne registrerer i alt 99 medlemmer. Det er helt sikkert en
aktivitet, som vil kunne tiltrække mange, da det er en sportsgren, som appellerer til et bredt publikum
rent aldersmæssigt.
8. NYE TILTAG - Som nogle sikkert har bemærket, så har vi i efteråret fået sat et hegn op ved den
vestlige ende af den store fodboldbane. Udgiften til denne investering har været på kr. 53.125,-,
hvoraf vi fik dækket kr. 25.000,- gennem DIF og DGI`s Foreningspulje.
9. Af andre gode forbedringer for Foreningens vedkommende, kan nævnes, at Byfornyelsen har
bidraget med en helt ny Petanque-bane, som har fået en flot placering på området mellem Kirken og
OddenseHus. Det bliver spændende at følge, om denne endnu bedre placering og synlighed, kan få
flere med på denne sport. Samtidig har den nye placering også løst problemet med en letter adgang
til parkering og toiletter.
10. Når jeg nu nævner Byfornyelsen i Oddense, så vil jeg også gerne, sige stor tak til alle dem, som har
været en del af dette store projekt, som virkelig har løftet vores områder på mange parameter. Det
gælder lige fra nye Stier, ny Bålplads, renovering af Multibane, samt før omtalte Paddelbane og
Petanquebane. Stor tak til alle.
11. Selvom jeg bevæger mig lidt ind i år 2024, så vil jeg alligevel nævne, at vi i en enig bestyrelse, har
besluttet, at stille kapital til rådighed, for at vi kan hjælpe vores dagligvarebutik med at blive en
aktiv del af vores lokalsamfund igen. Der er ingen tvivl om, at dens enes eksistens er den andens
forudsætning. Vi er alle afhængig af hinanden i et samfund som vores. Derfor har vi også tilbudt
BIO, at yde en rentefri lån over en 10 årig periode, hvis det bliver nødvendigt. Vi taler om et lån på
op til kr. 250.000,-, hvor vi som sikkerhed, vil få pant i bygningen. Selvom vi får pant i bygningen, så
er vi alle klar over, at det ikke er uden risiko. Men hvad vil der ske med vores Forening, hvis der ikke
er en dagligvarebutik i vores by. Det tror jeg de fleste er klar over.
12. ØKONOMISKE NØGLETAL – Jeg vil til sidst komme med et par korte bemærkninger vedr. vores
regnskab for året 2023, inden Lars Christensen vil give en mere uddybende gennemgang. Vi har i
2023 haft et underskud på knap kr. 13.000,-. På trods af et underskud i år 2023, så kan Foreningen
fortsat fremvise en egenkapital på ca. 980.000,-. Jeg vil derfor apelerer til, at vi fra foreningens side,
fortsat investere i vores børn og unge mennesker, med forskellige tiltag, som vi har gjort tidligere
med ture til diverse oplevelser som, Fodboldlandskampe, Liga håndbold oplevelser med Flying
SuperKids o.l. Det giver et unik sammenhold og fællesskab.
Spørgsmål fra salen: Hvad var medlemstallet inden Covid19 i forhold til 2023? Vi er nu på niveau med
medlemstallet inden Covid19.
Orientering fra udvalgene:
Håndbold
Sæsonen 23/24. Vi har egne hold i de små rækker, som har været til nogle DGI stævner. Som noget nyt er
TrilleTrolle startet. Afhentning af børnene er en succes. Der er et arrangement på mandag, hvor der er flot
tilmelding på 40 børn og 33 voksne.
13 hold i fællesskabet med HRH og 5 hold med Spøttup.
Et U13 hold på AA niveau som skal til regionsmesterskabet. Et U15 divisionshold.
Ca. 80 børn skal til Påskestævne på Mors og Silkeborg
Seniorhold: Tre herrehold og tre damehold.
Tak til udvalget der består af em masse gode folk og som hjælper flot til.
Fodbold/badminton/petanque
Ikke tilstede.
Gymnastik
Tanja Holm var ikke til stede, men har efterfølgende sendt orienteringen indsat nedenfor:
Sæsonen er gået godt, der er 80 gymnaster, 20 træner og 33 vakse voksne.
Vi har været til Salling stævnet med 3 hold, vores ældste gymnaster har været til
opvisning i Nykøbing og skal igen i weekenden i Skive. Vores egen gymnastikopvisning
er fredag d. 22 marts i næste uge og nogle har sommerfuglene i maven.
I starten af februar holdt vi natgymnastik for knap 40 gymnaster i skolealderen og det var
sim altid en succes. Der blevet øver gymnastik, leget og hygget. Nogle sov og andre
havde en døgner.
Sæsonen slutter her om er par uger og planlægningen af næste sæson er så småt ved at i
gang.
Fitness
Lille medlemstilgang. 139 betalende i fitness og 69 har gratis adgang grundet trænerjob i klubben. En flot
gestus af klubben til de frivillige trænere, der stiller op hver uge.
Instruktørholdet er den samme som sidste år, dog er der kommet en ny yngre instruktør til.
Alle har været på opfriskningskursus i 2023.
Der har været lidt snyd med brikker. Desværre har fitness, for første gang, været nødsaget til at lukke en brik
grundet gentaget snyd. Det har ikke været en rar oplevelse i et lille samfund, men en nødvendighed for at få
snyd stoppet.
Floorball
16 voksne medlemmer mod 10 sidste år.
Nyt tiltag. Der er oprettet et børnehold 3.-7. klasse med 10 medlemmer. Holdet er just draget afsted til kamp
i Vinderup.
Padel
109 medlemmer på nuværende tidspunkt. Er lagt ind under badminton, og der er kommet en frivillig til at
tage sig af padel.
Spørgsmål fra salen: fortsætter kontingentprisen, da det er yderst attraktivt og skaber en masse aktivitet?
Der har været talt om, at prisen fortsætter, men det er en dialog, der skal tages med den nye frivillige, som
står for padel.
Arrangementsudvalget
2023 blev udfordret af et revyhold, som ønskede en pause, og der blev tænkt anderledes til Byfesten.
Byfesten var på 3 dage og vejrguderne tilsmilede dagene. Der blev fokuseret på børnene bl.a. med ekstra
hoppeborge.
Torsdag var dagplejerne og børnehaven inviteret med og om eftermiddagen var der Gudstjeneste ved
Skolesøen.
Pubquiz var flyttet til torsdag aften og fredag blev der inviteret til grill-selv. Meget velbesøgt grill-selv. Der
var børnediskotek og voksendiskotek.
Lørdag blev der budt på rundstykker ved Brugsen og cykelsponsorløb. Bagagesalg lørdag eftermiddag med
hele 15 kræmmere og Bagedyst blev afviklet. Aftenen var uden revy, men alligevel havde 65 købt billet og
det blev en forrygende fest.
Tak til alle de frivillige – uden dem ingen byfest!
Julebanko var med en overflod af gevinster. 120 sponsorer havde doneret til en fyldt hal.
Der er blevet sagt farvel til tre i udvalget, men der kan bydes velkommen til 5 nye. Der er desuden kommet
en arbejdsgruppe, som vil hjælpe til. Stor og flot opbakning til arrangementsudvalget.
Byfesten 2024. Planlægningen er færdig og programmet er næsten klar. Offentliggørelse på sociale medier
kommer i april.
Julebanko mandag d. 25/11 2024.
Byfesten 2025: Sæt kryds i kalenderen. Kim og Hallo er bestilt, og det bliver et halbal i stedet for et teltbal.
Forældreråd
Forældrerådet skaber arrangementer for børnene.
Der blev inviteret til opstart af fodbold for SFO og børnehavebørn. Der var 20+ børn. Flot fremmøde som
fodboldafdelingen var meget glade for.
I april var der Spejder For En Dag. 3 gæve unge spejdere fra Roslev underholdte børnene på bedste vis.
Ved Byfesten stod forældrerådet for børnediskoteket og sørgede bl.a. for lidt salg.
I august var der LAN. Ca. 35 børn deltog aktivt hele dagen og natten. Det var stort set alle børn i den givne
aldersgruppe.
Afslutning af fodbold i oktober, hvor vi bakkede op med tilmelding, grill mv.
Slutteligt en opfordring til at udvalgene tager fat, hvis de har brug for en hjælpende hånd.
Sponsorudvalget
Fem møder i 2023. Medvirkede bl.a. ved cykelsponsorløbet.
Til Byfesten i 2024 kommer der igen cykelsponsorløb. Vil prøve at give mulighed for 2 cykler – en til børn
og en til voksne. Der er stor opbakning og indsats fra de cyklerne.
Tegnet tøjsponsorater, særskilte rul-up-sponsorater.
80.000 kr. i sponsorater eksklusiv bandesponsorater.
Takker udvalget for et godt samarbejde gennem hele året.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Lars Jul Christensen fremlagde det reviderede regnskab, der er underskrevet 20/2 2024.
Budgettet var et underskud, som dog blev realiseret med et mindre underskud ved årets udløb og endte på 13
tkr.
Modtaget OK tilskud ca. 40 tkr. i år. Dette kunne være større, hvis alle havde OK-app’en og sørgede for at
bruge denne. Dette vil give 10 øre pr. liter tankning direkte til klubben.
MobilePay er blevet dyrere gebyrmæssigt, men hellere det end ingen salg.
Lars gennemgik de enkelte udvalgsregnskaber.
Spørgsmål fra salen: Under håndbold er der en indtægt under direkte omkostninger – dette er i forbindelse
med holdfællesskab med andre klubber.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Lars Jul Christensen fremlagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år med et samlet underskud på
15 tkr. Klubben har en sund økonomi og budgettet blev enstemmigt godkendt.
Klubben har desuden bevilliget op til 250 tkr. i rentefrit lån til Borger Invest Oddense ApS i forbindelse med
en ny købmand. Beløbets nøjagtige størrelse kendes ikke endnu, men det bliver mod pant i ejendommen.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
6. (Valg i lige år)
a. Valg af håndboldudvalgsformand.
Erik Kristensen modtager ikke genvalg.
Der er ikke kandidater i forsamlingen til posten. Erik tager posten midlertidig, men der skal
findes en formand.
Dette ser udvalget og Alfred på de kommende måneder.
Generalforsamlingen accepterer denne løsning.
b. Valg af fodboldudvalgsformand.
Sanne Alsbjerg modtager genvalg. Det praktiske tager udvalget sig af, hvor ansvaret også
ligger. Sanne giver udelukkende en orientering til bestyrelsesmøderne. På sigt bør der findes
en ny formand.
c. Valg af gymnastikudvalgsformand.
Tanja ønsker ikke genvalg
Jens Ringgaard er valgt som ny formand.
Der stilles forslag: kan man gentænke strukturen fremadrettet for at lette udvalgsformændene?
Der stilles forslag: kan man aflønne udvalgsformænd, der tager fri fra arbejdet?
Jens Ringgaard stiller sig til rådighed til en trænerinspirationsdag til gymnastik.
Superfin dialog om forslagene, som bestyrelsen tager til efterretning.
7. Valg af udvalgsmedlemmer.
Håndbold: har styr på udvalget
Fodbold: har styr på udvalget
Gymnastik: der mangler nogle i udvalget, som Jens kigger på.
Fitness/floorball: har styr på udvalget
Badminton/tennis/padel: har styr på udvalget
Arrangementsudvalget: har styr på udvalget
Forældrerådet: har styr på udvalget
Sponsorudvalg: har styr på udvalget
8. Valg af revisor.
Der er genvalg.
9. Evt.
Frivillighedsprisen gik til: Ulrik Tøttrup Nielsen

Spørgsmål fra salen: Er stierne omkring byen på Krak? Nej, ikke umiddelbart. Dette kræver adresser.
I nødstilfælde hvor der er brug for hjælp, kan det være svært for hjælpen at finde tilskadekomne.
Opfordrer alle til at installere 112 app’en på telefonen. Herved kan alarmcentralen se dine koordinater og
præcis se, hvor du befinder dig.
Uddeling af vin og chokolade til de frivillige. En markering af alle de ulønnede, uundværlige frivillige. 66
personer er på listen, hvilket er superflot.
Alfred takkede pænt de fremmødte for en god og konstruktiv generalforsamling.
Susanne Damsgaard
Referent